Audiitortegevus

Audiitori valimine

1.1. Praktilisel tasandil, kui aktsiaselts, osaühing või sihtasutus on endale teadvustanud, et nende majandusaasta aruannet on vaja auditeerida või ülevaatust teostada, siis võetakse audiitorettevõtjaga ühendust ning saavutatakse kokkulepe töö teostamiseks (Eestis tegutsevate audiitorettevõtjate kohta saab informatsiooni audiitortegevus.ee portaalist).

1.2. Õiguslikul tasandil on esimeseks etapiks audiitori valimisel vastava otsuse vormistamine.

  • Osaühingus kuulub vandeaudiitori või audiitorettevõtja valimine osanike pädevusse.
  • Kuna aktsiaseltsidel on alati audiitorkontrolli kohustus, siis juba aktsiaseltsi asutamisel peab asutamislepingusse kandma audiitori andmed.  Igal juhul on audiitori valimine aktsiaseltsis üldkoosoleku pädevuses.
Üldkoosoleku pädevus nähakse ette seaduse, põhikirja või ühingulepinguga ning seda pädevust ei või üle anda muule äriühingu organile või isikule. Üldkoosolekul ei ole võimalik delegeerida audiitori valimist juhatusele, tegevdirektorile või pearaamatupidajale, kuna neli inimestel ei ole seaduslikku alust esindada osaühingut või aktisaseltsi tehingute tegemisel, mille puhul vastavalt seadusele otsustavad esindaja määramise eraldi osanikud või aktsionärid.

Üldkoosolek määrab:
  • Audiitori/audiitorettevõtja ja
  • Audiitori(te) tasustamise korra.
Üldkoosoleku otsuses peavad olema märgitud:
  • audiitori(te)/audiitorettevõtja nimed,
  • isikukood(id)/registrikood ning
  • (nende) audiitoritegevuse õiguslik alus.
Üldkoosolek võib audiitori nimetada ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks.

NB! Audiitori nimetamiseks on vajalik vandeaudiitori kirjalik nõusolek. E-Äriregistris registreerimise jaoks on vajalik vandeaudiitori digitaalallkirjastatud nõusolek audiitoriks olemise kohta. Vandeaudiitori nõusolek võib olla ka paberkandjal.

Äriregistris audiitori kinnitamine

2. Kui audiitor oma nõusoleku andnud ja üldkoosolek on oma otsuse teinud, siis edasised ülesanded audiitori valimisega kuuluvad juhatuse pädevusse. Üldkoosoleku otsuse audiitori valimise kohta peab juhatus koos audiitori nõusolekuga esitama äriregistrile viie päeva jooksul.

Äriühingu audiitori valimise toimingud saab lugeda lõppenuks äriregistri kande jõustumise hetkest. Äriregistrist saadetakse asjaosaliste e-posti aadressile vastav kinnitus kande jõustumise kohta.
Juhul, kui audiitorile saab teatavaks, et äriregistri andmed on ebaõiged või registrile on andmed esitamata, siis on audiitor kohustatud teatama sellest registripidajale.

Ettevõtjaportaalis Audiitori määramine
Valitud vandeaudiitori saab lisada e-Ettevõtjaportaalis enne majandusaasta aruande andmete täitmist, et ta saaks aruande koostamisprotsessi jälgida, koostamise ajal või ka alles siis, kui kõik esindusõiguslikud isikud on oma allkirjad aruandele andnud. Lisatav vandeaudiitor peaks olema sama isik, kes on Äriregistri andmetes. Vandeaudiitori määramisega aruandluskeskkonnas pole tegemist audiitori määramisega juriidilises tähenduses, vaid vandeaudiitorile Ettevõtjaportaalis majandusaasta aruandele juurdepääsuõiguse andmisega, et tal oleks võimalik lisada vandeaudiitori aruanne ja anda kinnitus. Määratud audiitor peab määramise aruandluskeskkonnas aktseptima.

Lepingu sõlmimine

3. Kui audiitor on valitud, siis sõlmib vandeaudiitor või audiitorettevõtja audiitorteenuse osutamiseks kliendiga kirjalikus vormis audiitorteenuse osutamise lepingu. Kuna juhatus vastutab äriühingu raamatupidamise korraldamise eest, siis lepingu allkirjastab vandeaudiitoriga või audiitorettevõtjaga juhatus. Erandiks audiitori valimisel on välismaa äriühingu filiaal, kus kõikidele äriregistrile esitatavatele avaldustele kirjutab alla filiaali juhataja.