Audiitortegevus

Auditi olemuslike riskide küsimustik

Olemuslik risk on risk, et finantsaruanded võivad sisaldada olulisi väärkajastamisi hoolimata sellest, missugune on kontrollikeskkond ja missugused kontrolliprotseduurid on kehtestatud.

Olemuslik risk sõltub tegevusharust, kus klient tegutseb, töövõtu eripärast ning kliendi juhtkonnast.

Olemuslike riskide näidisküsimustik on mõeldud olemuslike riskide tuvastamiseks. Kuna ükski loetelu ei saa sisaldada kõiki riske, mis konkreetse töövõtu puhul võivad asjakohased olla, peaks kaaluma ka kõiki muid asjaolusid, mis võivad viidata auditiriskide esinemisele.

Küsimusele, mis on seotud asjaoludega, mis küll esinevad, ent mille potentsiaalne mõju on ebaoluline, tuleks vastata eitavalt.

Küsimused on sõnastanud nii, et vastused peaksid esile tõstma asjaolud, mis võivad viidata olemuslike riskide esinemisele. Vastuste olulisuse hindamisel tuleb arvestada konkreetse juhtumi kõiki asjaolusid.

Auditi kliendile olemuslike riskide näidisküsimustik

Jrk nr

Rea nr

Küsimus

Väike

Mõõdukas

Suur

Vastuse selgitus

1

 

1

Kas on põhjust tunda muret juhtkonna suhtumise, kompetentsuse või usaldusväärsuse pärast küsimustes, mis on seotud finantsaruannetega?

Ei

Võib-olla

Jah

 

 

 

 

 

 

 

 

Näiteks

 

 

 

 

 

(a)

2

ausus,

 

 

 

 

 

(b)

3

kaldusvus suurte riskide võtmisele,

 

 

 

 

 

(c)

4

muudatused tegevusvaldkondades,

 

 

 

 

 

(d)

5

optimistlikud prognoosid,

 

 

 

 

 

(e)

6

preemiaid/aktsiaoptsioone,

 

 

 

 

 

(f)

7

juhtkonna voolavus,

 

 

 

 

 

(g)

8

vähene toetus tugeva sisekontrollikeskkonna loomisele

 

 

 

 

2

 

9

Kolmandatest pooltest kasutajad?

Ei

Võib-olla

Jah

 

 

 

 

 

3

 

10

Oluliste seaduste või regulatsioonide rikkumine

Madal risk

Keskmine risk

Kõrge risk

 

 

 

 

 

4

 

11

Kas on põhjuseid arvata, et ettevõttes ei rakendata kohaseid (sise)kontrollimehhanisme?

Ei

 

Jah

 

 

 

 

 

5

 

12

Ettevõttes on tugev eetiline kultuur

Jah

 

Ei

 

 

 

 

 

6

 

13

Kas juhtkond arvestab äririski ja kasutab sellealaseid teadmisi tulevikuplaanide koostamisel?

Jah

Mõnikord

Ei

 

 

 

 

 

7

 

14

Kas juhtkonnas domineerib üks või mitu isikut, kes võiksid süsteemide kontrollimehhanisme eirata või nende toime peatada ?

Ei

 

Jah

 

 

 

 

 

8

 

15

Kas juhtkonnal on ajendeid ja võimalusi kasumiga manipuleerimiseks (näiteks et minimiseerida makse või suurendada isiklikku tulu)

Ei

Võib-olla

Jah

 

 

 

 

 

9

 

16

Kas ettevõte on viletsate majandustulemuste või likviidsusprobleemide tõttu tugeva finantssurve all ?

Ei

 

Jah

 

 

 

 

 

10

 

17

Kas esines arvukalt ebatavalisi tehinguid ja /või majandusliku sisuta tehinguid ?

Ei

Mõned

Jah

 

 

 

 

 

11

 

18

Kas ettevõtte finantsaruannetele võidakse tavapärasest suuremat tähelepanu pöörata?

Ei

 

Jah

 

 

 

 

 

 

 

 

Näiteks

 

 

 

 

 

(a)

19

kliendi /tööstusharu tuntus,

 

 

 

 

 

(b)

20

kohtuasjad

 

 

 

 

 

(c)

21

finantstulemused,

 

 

 

 

 

(d)

22

ettevõtte finantseerimisplaanid,

 

 

 

 

 

(e)

23

preemiad,

 

 

 

 

 

(f)

24

ettevõtete ostud-müügid,

 

 

 

 

 

(g)

25

aktsionäride arv

 

 

 

 

12

 

26

Kas on mingeid spetsiifilisi arvestuspõhimõtete või nende rakendamisega seotud probleeme?

Ei

 

Jah

 

 

 

 

 

 

 

 

Näiteks

 

 

 

 

 

(a)

27

uusi seisukohti,

 

 

 

 

 

(b)

28

muutusi arvestuspõhimõtetes ja -meetodites,

 

 

 

 

 

(c)

29

vastuoluliste arvestustavade rakendamist.

 

 

 

 

13

 

30

Kas on spetsiifilisi probleeme arvestushinnangute või mõõtmistulemustega, mis on erakordselt olulised kas ettevõtte või tegevusvaldkonna või oma osatähtsuse tõttu?

Ei

 

Jah

 

 

 

 

 

14

 

31

Kas on varade realiseerimise või tingimuslike kohustistega seotud probleeme või mingeid ebatavalisi ebakindlaid asjaolusid?

Ei

 

Jah

 

 

 

 

 

15

 

32

Kas on konktreetsete tehingute, saldode või raamatupidamiskannetega seotud probleeme?

Ei

 

Jah

 

 

 

 

 

 

 

 

Näiteks

 

 

 

 

 

(a)

33

olulise suurusega tulusid, mis pole seotud tavapärase äritegevusega,

 

 

 

 

 

(b)

34

aasta lõpul sooritatud ebatavalisi tehinguid,

 

 

 

 

 

(c)

35

olulisi sularahatehinguid,

 

 

 

 

 

(d)

36

pideva arvestusega (tähtajatuid andmikke)

 

 

 

 

16

 

37

Kas on probleeme, mis on seotud vajadusega finantsaruandeid (sh vahearuandeid) korrigeerida, kuna on toimunud muutus arvestuspõhimõtetes või on tarvis parandada viga?

Ei

Võib-olla

Jah

 

 

 

 

 

17

 

38

Kas on muid valdkondi, kus tuleb rakendada olulist otsustust ?

Ei

Võib-olla

Jah

 

 

 

 

 

 

 

 

Näiteks

 

 

 

 

 

(a)

39

ettemakstud kulude hindamine;

 

 

 

 

 

(b)

40

ebatõenäolilselt laekuvate nõuete hindamine;

 

 

 

 

 

(c)

41

(mitteliikuvate) varude hindamine;

 

 

 

 

 

(d)

42

kulude jaotamine varudele;

 

 

 

 

 

(e)

43

omakapitaliinvesteeringute hindamine;

 

 

 

 

 

(f)

44

põhivara võimaliku väärtuse languse hindamine

 

 

 

 

18

 

45

Kas klient on hiljuti audiitoreid või juriidilisi esindajaid vahetanud?

Ei

 

Jah

 

 

 

 

 

19

 

46

Kas see on meie jaoks esimene auditeerimisaasta?

Ei

 

Jah

 

 

 

 

 

20

 

47

Kas on seotud ettevõttteid, keda me ei auditeeri?

Ei

 

Jah

 

 

 

 

 

21

 

48

Ettevõtte majandustegevuse halvenemise risk

Madal risk

Keskmine risk

Kõrge risk

 

 

 

 

 

 

 

 

Näiteks

 

 

 

 

 

(a)

49

eelarvestatud/ eelmiste aastate tulu,

 

 

 

 

 

(b)

50

kasumimarginaalid ja

 

 

 

 

 

(c)

51

üldised tulemused.

 

 

 

 

22

 

52

Ettevõtte praegusest ärikonjuktuurist johtuvad võimalikud raskused tulevikus?

Madal risk

Keskmine risk

Kõrge risk

 

 

 

 

 

 

 

 

Näiteks

 

 

 

 

 

(a)

53

tooted/ teenused,

 

 

 

 

 

(b)

54

turu küllastumine,

 

 

 

 

 

(c)

55

toodete/ teenuste moraalne vananemine,

 

 

 

 

 

(d)

56

kindlustusi.

 

 

 

 

23

 

57

Kas on asjaolusid, mis viitavad sellele, et ettevõtte finantsseisund võib edaspidi halveneda?

Ei

 

Jah

 

 

 

 

 

 

 

 

Näiteks

 

 

 

 

 

(a)

58

laenupoliitika,

 

 

 

 

 

(b)

59

rahavood,

 

 

 

 

 

(c)

60

laenulepingute tingimused,

 

 

 

 

 

(d)

61

tingimuslikud kohustised,

 

 

 

 

 

(e)

62

krediidilimiidid,

 

 

 

 

 

(f)

63

kiiret laienemine,

 

 

 

 

 

(g)

64

tootmimahud,

 

 

 

 

 

(h)

65

talitlustsükkel.

 

 

 

 

24

 

66

Kas ettevõte on kaotanud suuri kliente või tarnijaid ja kas see võib oluliselt mõjutada tema äritegevust?

Ei

 

Jah

 

 

 

 

 

25

 

67

Kas ettevõte tegutseb langevas või raskustes olevas sektoris?

Ei

 

Jah

 

 

 

 

 

26

 

68

Missugused kahtlused on ettevõtte tegevuse jätkuvuse suhtes?

Eba-olulised

Mõõdu-kad

Olulised