Audiitortegevus

Audiitortegevus

Osaühing Audiitorbüroo Õnne Kurvet  on spetsialiseerunud audiitorteenuste (aastaaruande audit või ülevaatus) pakkumisele väike- ja keskmistele ettevõtetele. Audit või ülevaatus viiakse läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti).

Auditeerimise või ülevaatuse eesmärgiks on majandus- või ka muu tegevuse järelkontroll, mida teostab selleks tööks vannutatud ja vastava haridusega isik ehk vandeaudiitor. Laias laastus on audiitor majandusõigust ja maksundust tundev majandusharidusega spetsialist, kes kontrollib, et tehingud kajastuksid vastavalt seadustes ettenähtud korrale.

Alates 2010. aasta 1. jaanuarist peavad kõik äriühingud, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes koostavad konsolideerimata raamatupidamise aruandeid Eesti hea raamatupidamistava alusel, esitama elektroonse aruande Äriregistri ettevõtjaportaalis, täites selleks etteantud vormid. Vastavalt Audiitortegevuse seadusele on kindlate näitajatega raamatupidamiskohustuslased ka auditi või ülevaatuse kohustusega.

Ka audiitor annab uue korra kohaselt oma vandeaudiitori aruande kliendi majandusaasta aruandele elektrooniliselt. Sellest tulenevalt on ka väga oluline, et e-Äriregistri andmebaasis oleks ettevõtjal registreeritud õige audiitori/audiitorettevõtja nimi.

Vandeaudiitor valitakse äriühingu omanike poolt üldkoosolekul või ainuomaniku otsusega. Auditeeritava ühingu ja audiitorettevõtja vahel sõlmitakse kirjalik kliendileping, milles on täpsemalt fikseeritud poolte (kliendist äriühingu ja audiitorettevõtja)
  • õigused,
  • kohustused,
  • vastutus,
  • tähtajad,
  • teenuse maksumus, jmt.
Audiitorkontrolli (auditi või ülevaatuse) eest võetav tasu ei sõltu audiitorkontrolli lõpptulemusest vaid vandeaudiitori kutseoskustest, auditeerimisel osalevate isikute kvalifikatsioonitasemest, kontrolliprotseduuride valikust vastavalt riskihinnangule, audiitorkontrolliks kulutatud ajast ja auditeerimisega kaasneva vastutuse suurusest (vt. ka Teenused ja Hinnakiri).