Väärtused

Õige raamatupidamisteave on edu pant


Firmade eduka tegevuse eelduseks on viimastel aastatel tõusnud üha rohkem päevakorda prognooside ja äriplaanide koostamine. Tulevikuprognooside ja plaanide koostamise meeskonnatöö liikmena on raamatupidajatel oluline osa. Oma klientidele pakume asjalikku ärisuhet, mis peaks olema ettevõtete arengu loomulikuks osaks. Meie audiitorbüroo püüab pakkuda klientidele nii kõikki vajaminevaid raamatupidamisteenuseid, kui ka lisaks edastada selle põhjalt igakülgset vajalikku informatsiooni ettevõtete edukaks juhtimiseks ja edukaks tegevuseks.

Finantsvaldkonna tegevus on tegelemine ettevõtte ajaloolise arenguga - see on mineviku, oleviku ja tulevikuga. Senini on olnud raamatupidajate tegevus suunatud eelkõige mineviku fikseerimisele. Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud kõiki majandustehinguid koheselt dokumenteerima ning kirjeldama mõistliku aja jooksul pärast majandustehingu toimumist. Ettevõtja tehtud majandustehingud tuleb dokumenteerida (lepingud, aktid, arved jm) ja need omakorda kajastada majandusarvestuses.

Tänapäeva tehniliste võimaluste juures (raamatupidamisprogrammid, riigi e-teenused) toimub raamatupidamisarvestus kiiresti, mistõttu peaks raamatupidajatel jätkuma aega ka finantsanalüüside koostamiseks ja prognooside koostamisel osalemiseks. Raamatupidamisarvestuse korrektsus ja äriühingu tegevusest õige ülevaate saamine annab väärtuslikku informatsiooni juhtidele, kelle edaspidised otsustused määravad ettevõtte tuleviku.

Vandeaudiitori poolt läbiviidud audit või ülevaatus lisab aga majandusaasta aruandele usaldatavuse lisaväärtust.

Väikese audiitorfirma eelised - mitmekülgsus ja paindlikkus

Audiitorbüroo vandeaudiitori päevaplaan sõltub suuresti tööst klientidega. Vastavalt praktilisele vajadusele on suure osa tööajast vandeaudiitor kliendi juures. Esimene poolaasta kulub majandusaasta aruannete auditeerimise tähe all. Teisel poolaastal on auditeerimise ja muu audiitortegevuse mahtu vähem. Viimastel aastatel on suurenenud arvestusalaste konsultatsioonide maht.

Praktiliste arvestusalaste kogemuste saamiseks on vandeaudiitoril kasulik lisaks põhitööle (audiitortegevusele) tegelda ka raamatupidamisteenuste osutamisega. Raamatupidamisteenustel on oma töörütm sõltuvalt raamatupidamisaruannete ja maksudeklaratsioonide esitamise tähtaegadest.

Suure osa ajast võtab osalemine koolitustel ja kursustel. Tagamaks kõikidele töötajatele kõrget kvalifikatsioonitaset. Kliendivaba aeg kulub enesetäiendamisele ja tööle dokumentidega.

Millised on nõudmised vandeaudiitorile?

Kuna audiitortegevus on kõrge kvalifikatsiooniga, avaliku huviga ja suurte nõudmistega ala, siis paratamatult kehtivad ka kõrgemad nõudmised vandeaudiitorite kohta. Vandeaudiitorilt nõutakse kutse-eetikast lähtuvalt vastavuses olemist alljärgnevate fundamentaalsete printsiipidega:

Usaldusväärsus: vandeaudiitor peaks kõikides kutsealastes ja ärisuhetes olema otsekohene ja aus.

Objektiivsus: vandeaudiitor ei tohi lubada, et erapoolikus, huvide konflikt või teiste isikute lubamatu mõjutus kaaluvad üles kutsealased või ärialased otsustused.

Kutsealane kompetentsus: vandeaudiitoril on pidev kohustus hoida alal kutsealaseid teadmisi ja oskusi tasemel, mis on vajalik kompetentse kutsealase teenuse osutamiseks. Vandeaudiitorid peavad läbima 40 tundi täiendõpet aastas.

Konfidentsiaalsus: vandeaudiitor ei tohi avalikustada kutsetegevuse käigus saadud informatsiooni kolmandatele osapooltele ilma nõuetekohaste ja spetsiifilise volitusteta (välja arvatud juhul, kui eksisteerib õiguslik või kutsealane õigus või kohustus informatsioon avalikustada). Vandeaudiitor ei tohi audiitortegevuse käigus saadud informatsiooni kasutada enda kolmandate osapoolte kasuks.

Professionaalne käitumine: vandeaudiitor peaks olema vastavuses seaduste ja regulatsioonidega ning vältima mistahes samme, mis diskrediteerivad vandeaudiitori elukutset.

Kes on andekas vandeaudiitor?

Andekus on eeldus edukaks ja tulemuslikuks tööks. Vandeaudiitori tööaeg on pingeline, ta peab vähese ajaga palju jõudma. Andekus tuleb siin ainult kasuks. Andekus, taiplikkus, hea mälu, loovus, stressitaluvus (jne) on omadused, mis iseloomustavad head ja edukat vandeaudiitorit.
Rõõmu pakub selline töö, kui klient jääb tööga rahule ja ta soovib sinu tööd ka järgmisel korral. Meid rõõmustab aga ka lisaks kliendi hea käekäik ja jätkusuutlikkus.

Soov kolleegidele-vandeaudiitoritele:

Vandeaudiitori kutse-eetikast lähtudes teha võimalikult head ja ausat tööd. Meeles tuleb pidada, et kui üks kord vead klienti alt, siis järgmisel korral võib ta minna sinu konkurendi juurde.