Missioon

Vandeaudiitori töö sisu


Maailmas traditsiooniliselt mõistetakse audiitorkontrolli kui äriühingu tegevjuhtkonna poolt koostatud raamatupidamise aruandluse kontrolli, mis viiakse läbi äriühinguväliste infotarbijate (eelkõige aktsionäride ja osanike) huvides.

Meie arvates on Eesti oludes vandeaudiitori missioon traditsioonilisest mõnevõrra laiem. Kiiresti muutuva seadusandluse ja areneva noore ettevõtluskeskkonna tingimustes, mille juures enamikes äriühingutes tuumikaktsionärid või osanikud ja juhatuse liikmed langevad isikuliselt kokku, tuleb auditi käigus olla kasulik ka kliendi tegevjuhtkonnale arvestussüsteemi kujundamisel ja arendamisel ning raamatupidamis- ja maksuprobleemide lahendamisel. See väljendub eelkõige tihedas koostöös ja tagasisides kliendi juhtimis- ja finantspersonaliga, mille vältel esitame oma soovitusi ja ettepanekuid puuduste kõrvaldamiseks ja arvepidamise efektiivsemaks muutmiseks.

Seoses uute ja põhjalikumate aruandlusnõuetega on aruannete koostamine ja sellest tulenevalt ka audiitorkontroll muutunud töömahukamaks. Audiitorkontrolli protsess on mitte ainult vastavate kontrollprotseduuride kogum, vaid ühistöö ühelt poolt ettevõttepoolsete asjatundjate (firma juht ja finantsala spetsialistid- raamatupidaja, finantsjuht) ja sõltumatu eksperdi (vandeaudiitori) vahel eesmärgiga koostada firma ajalooline dokument - majandusaasta aruanne.

Seega seal, kus lõpeb raamatupidamise tavatöö, järgneb kokkuvõtete tegemine, ühesõnaga majandusaasta aruannete koostamine. Kui aruanne on valmimas, lisandub protsessi sõltumatu ekspert - vandeaudiitor, kelle ülesanne on tulemit-aruannet hinnata aruande asjatundlike kasutajate seisukohast. Vandeaudiitori töö tulemus lisab majandusaasta aruandele usaldatavuse lisaväärtust.

Kliendi usalduse võitmine ja töö kasulikus

Uues kehtima hakanud audiitortegevuse seaduses muudeti audiitorkontrolli tingimusi. Mõnes mõttes on isegi hea, et väikestel ettevõtetel on auditeerimine vabatahtlik. Sel juhul suhtuvad nad auditeerimisse eelkõige kui firmale kasulikku tegevusse, mitte aga vaid seadusega ettenähtud omaniku lisakulutusse.

Vandeaudiitor peab võitma audiitorteenuse tellija - omaniku ja tema esindajate usalduse ja pakkuma ettevõttele kasulikku teenust. Kliendi usaldust saab võita vaid ausa, kohusetundliku ja piisavalt põhjaliku tööga.

Meie missiooniks on pakkuda kvaliteetset teenust ettevõtlikule ja kasvavale ärile. Meie eesmärgiks on Eesti audiitor-, raamatupidamis- ja nõustamisteenuste turul olla koostööpartner, kes pakub oma klientidele kõrge kvaliteediga ja personaalse lähenemisega teenust.

Oma missiooniks peame me teenuste kompleksi pakkumist, mille tulemusel suureneks meie klientide finantsedu, finantsstabiilsus ja efektiivsus ning väheneksid finantsriskid.