Audiitortegevus

Audiitorkogu, IFAC ja FEE

Audiitorkogu on Eesti audiitorite kutseühendus audiitorite kutsetegevuse korraldamiseks ja audiitorite õiguste kaitsmiseks. Audiitorkogu kui avalik-õiguslik juriidiline isik loodi 1999. aastal. Enne seda täitis samu ülesandeid Audiitortegevuse nõukogu.

Audiitorkogu liikmeteks on audiitorühingud ja füüsilisest isikust audiitorid. Käesoleval hetkel on Audiitorkogu liikmeteks 164 audiitorettevõtjat ja 307 vandeaudiitorit. Audiitorkogu juhib 7 liikmeline juhatus, kes on valitud Audiitorkogu liikmete seast.

Audiitorite auditeerimise ja kutse-eetika nõuded on fikseeritud eetikakoodeksis, mis põhinb Rahvusvahelise Audiitorite Föderatsiooni (IFAC) standarditel. Auditeerimise ja kutse-eetika nõuete järgimine on kõigile Audiitorkogu liikmetele kohustuslik.

Rahvusvaheline Audiitorite Föderatsioon (IFAC)

11. novembril 2004 Pariisis toimunud Rahvusvahelise Audiitorite Föderatsiooni (IFAC) nõukogu koosolekul võttis nõukogu vastu üksmeelse otsuse Eesti Audiitorkogu täisliikmeks vastuvõtmise kohta.

IFAC (asutatud 1977.a) on rahvusvaheline organisatsioon, mille missiooniks on
  • harmoniseeritud standarditega audiitorluse professiooni ülemaailmne arendamine ja tõhustamine nii, et see on võimeline osutama järejepidevalt kõrge kvaliteediga teenuseid avalikkuse huvides.
Enne 2004.a laienemist oli IFAC’il 156 liikmesorganisatsiooni 120 riigist. IFAC’i liikmeteks on kõik maailma juhtivad riigid, mille auditortegevuse ajalugu on mitmeid kordi pikem kui Eestis. IFAC’i tuntuimaks vahendiks oma missiooni täitmisel on organisatsiooni poolt väljatöötatud ja pidevalt kaasajastatav käsiraamat, mille peamisteks osadeks on Eetikakoodeks, Rahvusvahelised Auditeerimisstandardid (ISA’d) ning Rahvusvahelised Auditeerimise Rakendusjuhendid, millistes esitatud nõuded ja soovitused moodustavad rahvusvahelise hea auditeerimise tava.

Euroopa Audiitorite Föderatsioon (FEE)

16. detsembril 2004 toimunud FEE üldkoosolekul võeti Eesti Audiitorkogu ühehäälselt vastu FEE korrespondentliikmeks.
Euroopa Audiitorite Föderatsioon  (Federation des Experts Comptables Europeens, edaspidi FEE) on audiitorite professiooni mittetulunduslik esindusorganisatsioon Euroopas. FEE liikmeteks on 41 audiitorite organisatsiooni 29 maalt, ühendades seeläbi üle 500,000 audiitori Euroopas. FEE on Belgia seaduste alusel loodud ja Belgia kuningliku dekreediga 30. detsembril 1986. aastal tunnustatud rahvusvaheline organisatsioon.

FEE missioon on olla Euroopa Liidu institutsioonides audiitoreid esindav juhtiv organisatsioon, kus läbi kõrgekvaliteedilise tehnilise töö kätketakse üheks tervikuks professiooni suurus ja mitmekesisus. FEE tunnustab, et Euroopa audiitorite professioon viib oma paljusid tegevusi läbi avalikes huvides ning seetõttu omab erilist vastutust ühiskonna ees.

Oma missiooni elluviimiseks on FEE seadnud endale järgmised eesmärgid:
  • Euroopa audiitorluse alase praktika ja seadusandluse harmoniseerimine ja liberaliseerimine, võttes arvesse ülemaailmseid arenguid ja kus vaja toetades ja kaitstes spetsiifilisi Euroopa huvisid;
  • Euroopa audiitororganisatsioonide koostöö toetamine;
  • Euroopa audiitorite professiooni esindamine rahvusvahelisel tasandil;
  • olla juhtiv Euroopa audiitorite professiooni Euroopa Liidu institutsioonides esindav organisatsioon;
  • Euroopa audiitorite professiooni huvide toetamine ja edendamine;
  • professiooni mõjutada võivate arengute jälgimine ja liikmesorganisatsioone nendest arengutest teavitamine;
  • audiitorite laia tegevussfääri osas teadlikkuse ja tunnustamise propageerimine;
  • liikmesorganisatsioonide vajaduste identifitseerimine ja nendele õigeaegselt ja tulemuslikult reageerimine.