Ettevõtjale

Eesti ettevõtetele kehtivad maksud

Ülevaade Eesti maksusüsteemist

Ettevõtlusega tegelemisel tuleb teil tasuda makse vastavalt Eestis kehtivatele maksuseadustele. Maksustatakse omandit, tulu või hüve. Üldiseks reegliks on see, et kõiki ettevõtteid maksustatakse võrdselt ja ühesugustel sisulistel alustel.

Maksude liigid

Riiklikud ja kohalikud maksud

Kohalikud maksud võib kehtestada kohalik omavalitsus näiteks teatud piirkonna infrastruktuuri või muude ressursside kasutamise eest. Riiklikeks maksudeks on tulumaks, sotsiaalmaks, maamaks, hasartmängumaks, käibemaks, tollimaks, aktsiisid ja raskeveokimaks.

Otsesed ning kaudsed maksud

Otsese maksu puhul tuleb teie ettevõttel kanda maksukoormust. Nii on see tulumaksu, maamaksu ja raskeveokimaksu puhul.
Kaudse maksu puhul tasub selle lõpptarbija ja maks liidetakse kauba või teenuse hinnale. Sellisteks maksudeks on käibemaks, aktsiisid ja tollimaks.

Ettevõtte maksude nimekiri

Milliseid makse ning millise määra järgi tuleb maksta, sõltub teie ettevõtte eripärast.
 • Tulumaks
 • Käibemaks
 • Sotsiaalmaks
 • Tollimaks ja aktsiisid
 • Töötuskindlustusmakse
 • Erisoodustusmaks
 • Keskkonnatasud
 • Muud maksud
 • Maksud piiriülese tegutsemise korral

Maksude kogumine ja järelvalve

Maksude arvestamise, kogumise, tasumise kontrolli ja maksuvõlgade sissenõudmisega tegelevad Maksu- ja Tolliamet  ning kohalike maksude puhul kohalikud omavalitsused. Maksude mittetasumisel, tasumisega hilinemisel või ebakorrektse arvestuse pidamisel on võimalik määrata teile trahve, intresse või viivistasusid.

Ettevõtted peavad pidama korrektset raamatupidamis- ja maksuarvestust ning esitama maksudeklaratsioone. Maksu- ja Tolliamet ning omavalitsus peavad saama mõistliku aja jooksul ülevaate ettevõtte tehingute toimumisest ning nendega seotud olulistest aspektidest (tulud, kulud, varad ja kohustused).

Kui alustate koostööd uute partneritega, on teil kasulik kontrollida, kas nad on kõik maksud riigile tasunud. (Esitage päring maksude tasumise kohta Maksu- ja Tolliameti kodulehel). Krediidiinfost saate tellida raporteid teiste ettevõtete krediidireitingu, krediidilimiidi ning maksehäirete kohta ning tutvuda nende majandusaasta aruannetega. Krediidiinfo teenuste kasutamine on tasuline.

Kõigi ettevõtte maksukohustuse tähtajad on ära toodud Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud maksukalendris. Selle jälgimine aitab ettevõtete juhtidel ja finantstöötajatel esitada maksudeklaratsioonid ja tasuda vajalikud maksud õigeaegselt.

Tulumaks

Tulumaks jaguneb kaheks – füüsilise isiku tulumaks ning ettevõtte tulumaks (juriidilise isiku tulumaksu maksavad ka mitteresidendi püsivad tegevuskohad ning erisoodustusi tehes kõik tööandjad). Lisaks ettevõtte tulumaksu tasumisele on teil tööandjana kohustus pidada kinni ja tasuda Maksu- ja Tolliametile ka töötajate tulumaks.

Juriidilise isiku tulu maksustamine

Ettevõtte tulumaksu eripäraks Eestis on see, et maksustatakse ainult jaotatud kasumit. Kui kasum investeeritakse uuesti ettevõttesse, on see maksuvaba.

Tulumaksu tuleb teil maksta jaotatud kasumilt, ettevõtlusega mitteseotud kuludelt ja väljamaksetelt ning kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt ning töötajale tehtud erisoodustustelt.

Lisaks sellele on maksustatud tulumaksuga ka ettevõtte kapitali vähendamine, aktsiate või osade tagasiostmine ja likvideerimisjaotise väljamaksmine osas, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid.

Tulumaksu suurus ja maksetähtaeg

Ettevõtte tulumaksu määr 2013. aastal on 21/79 (21%). Maksustamisperioodiks on kalendrikuu ja maksudeklaratsioon TSD tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile järgneva kuu 10. kuupäevaks. Seda saate teha elektrooniliselt e-maksuametis/e-tollis või pöördudes Maksu- ja Tolliameti piirkondlikku maksukeskusesse.

Töötajate tulu maksustamine

Füüsilise isiku tulu maksustatakse samuti tulumaksuga ja  väljamakseid tehes tuleb teil kinni pidada ning tasuda tulumaks töötajate brutotöötasult, lisatasudelt, preemiatelt, puhkusetasudelt jms väljamaksetelt, mida loetakse palgaks. Juhul kui töötaja on teile teinud avalduse tulumaksuvaba miinimumi arvestamiseks, saate tulumaksu arvestada selle võrra väiksemalt summalt.

Füüsilise isiku tulumaksumäär 2013. aastal on 21%. Tulumaksuvaba miinimum on 144 eurot kuus. Lisaks tulumaksule  tuleb teil töötaja tulust kinni pidada ka kohustusliku kogumispensioni makse ning töötuskindlustusmakse. Samuti tuleb tasuda töötaja brutotulult sotsiaalmaksu.

Käibemaks

Käibemaksuga maksustatakse ettevõtluse käigus müüdavaid kaupu ja teenuseid, kauba importi riikidest väljaspool Euroopa Liitu ja kaupade soetamist Euroopa Liidu riikidest. Käibemaks on lisandunud väärtuse maks ja selle tasub lõpptarbija.

Käibemaksukohustuslaseks registreerimine

Kui teie maksustatav aastakäive kalendriaasta algusest arvates ületab 16 000 eurot aastas, tuleb teil ettevõte registreerida Maksu- ja Tolliametis käibemaksukohustuslasena. Kui käive on väiksem, pole registreerimine kohustuslik.

Käibemaksuga seotud kohustused

Käibemaksukohustuslasena tuleb teil:
 • lisada kauba müümisel või teenuse osutamisel müügihinnale käibemaks;
 • pidada käibemaksuarvestust;
 • arvutada ja tasuda käibemaksusumma;
 • säilitada tehingutega seotud dokumente ja esitada nõuetele vastavaid arveid.
Maksustatavalt käibelt võite maha arvata maksustatava käibe tarbeks kasutatava kauba või teenuse soetamisel makstud käibemaksu (sisendkäibemaks).

Käibemaksumäärad

Käibemaksu üldine määr on 20% kauba või teenuse maksustatavast väärtusest.

Osadele kaupadele ning teenustele kehtib maksumäär 9%, näiteks raamatud ja õppetööks kasutatavad töövihikud, perioodilised väljaanded, majutusteenused ning sotsiaalministeeriumi poolt määratud ravimid, sanitaar- ja hügieenitooted ning puudega isikutele isiklikuks tarbeks mõeldud meditsiiniseadmed.

Käibemaksumäär 0% kehtib mitmetele kaupadele, sealhulgas eksporditavale kaubale, teise EL-i liikmesriigi maksukohustuslasele osutatavale konsultatsiooniteenusele, aga ka rahvusvahelises liikluses kasutatavatele vee- ja õhusõidukitele.

Teenustest maksustatakse 0%-se käibemaksuga näiteks teenused, mis osutatakse väljaspool Eestit, mitmed vee- ja õhutranspordiga seotud teenused ning kaubaveoteenused.

Mitmete sotsiaalse suunitlusega kaupade ning teenuste käive on maksuvaba, näiteks posti-, kindlustus-, tervishoiu- ja sotsiaalteenused. Täielikku nimekirja käibemaksumäära erisuste ja vabastuste kohta lugege käibemaksuseadusest.

Käibemaksu deklareerimine ja tasumine

Käibemaksu maksustamisperioodiks on kalendrikuu. Käibedeklaratsioon tuleb teil esitada ning maks tasuda Maksu- ja Tolliametile maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks.

Deklaratsiooni saate esitada elektrooniliselt e-maksuametis või pöördudes Maksu- ja Tolliameti piirkondlikku maksukeskusesse. Kui olete käibemaksukohustuslane olnud vähemalt 12 kuud, on teil kohustus esitada käibedeklaratsioon elektrooniliselt.

Sotsiaalmaks

Sotsiaalmaks on maks, millest saadavat tulu kasutatakse pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks. Sotsiaalmaksu tasub töötaja eest tööandja.

Sotsiaalmaksu tuleb ettevõtjal maksta nii töötasudelt kui ka erisoodustustelt. Mõningatel erijuhtudel tasub sotsiaalmaksu Eesti riik – näiteks erinevate hooldajatoetust saavate isikute ning paljulapseliste perede eest. Samuti tasub sotsiaalmaksu riik nende äriühingute töötajate eest, kellele on määratud töövõime kaotus 40% või enam.

Sotsiaalmaksu määr ja tasumise tähtaeg

Sotsiaalmaksu määr on 33% töötaja brutotöötasust (näiteks 1000-eurose brutotasu puhul tasute töötaja eest sotsiaalmaksu 330 eurot).

Maksustamisperioodiks on kalendrikuu ning sellele järgneva kuu 10. kuupäevaks tuleb ettevõtjal sotsiaalmaks deklareerida ning tasuda Maksu- ja Tolliametile. Deklaratsiooni saab esitada elektrooniliselt e-maksuametis või pöördudes Maksu- ja Tolliameti piirkondliku maksukeskusese poole.

Ülevaade Eesti tollisüsteemist

Tolliga puutute kokku juhul, kui tegelete kaupade eksportimisega ühendusevälistesse riikidesse (Euroopa Ühendusest väljapoole) või importimisega ühendusevälistest riikidest. Eestis tegeleb tollieeskirjade rakendamise ja nendest kinnipidamise tagamisega Maksu- ja Tolliamet. Tollieeskirjade rakendamisel ja nendest kinnipidamisel tuleb teil teada ja järgida põhjalikult formaalsusi ja juhiseid nende täitmisel.

Euroopa Ühenduse tolliruum

Tollieeskirju kohaldatakse vaid ühenduse ja ühenduseväliste riikide (kolmandate riikide) vahelise kaubanduse korral. Kaubavahetusel näiteks Saksamaa, Itaalia või Soomega te kaupu tollima ei pea, küll aga näiteks kaubavahetusel Venemaaga, Aasia, Aafrika jm piirkondade riikidega.

Tollimaks ja teised importimisel kogutavad maksud

Kaupade sisseveol vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri tolliformaalsuste käigus tuleb teil tasuda kaupade eest tollimaks. Tollimaksu suurus sõltub kauba liigist, päritoluriigist ja ka kogusest. Lisaks tollimaksule tuleb teil tasuda ka käibemaks ning olenevalt kauba liigist vajadusel ka aktsiis (kui on aktsiisiga maksustatav kaup - alkohol, tubakas, mootorikütus).

Töötuskindlustusmakse

Töötuskindlustusmakse eesmärgiks on töötaja kindlustamine töötuks jäämise, töölepingute kollektiivse lõpetamise või tööandja maksejõuetuse eest.

Töötuskindlustust tuleb maksta töötajale palga ja muu töötasu ning füüsilisele isikule lepingu alusel makstud tasu pealt. Maksmiskohustus jaguneb kindlustatu ehk töötaja (töötaja töötuskindlustusmakse) ja tööandja (tööandja töötuskindlustusmakse) vahel. Töötuskindlustusmakset ei pea tasuma vanaduspensionärid ja ettevõtte juhtimis- või kontrollorgani liikmed. Tööandja peab töötuskindlustust maksma kõigi töötajate eest.

Töötuskindlustusmakse määr ja tasumine

Tööandja peab töötuskindlustusmakseks arvestada ja tasuda 1,0% (tööandja töötuskindlustusmakse) töötaja brutotasult (näiteks 1000-eurose tasu puhul tasute töötaja eest töötuskindlustusmakset 14 eurot). Lisaks sellele tuleb tööandjal kinni pidada ning tasuda töötaja töötuskindlustusmakse, mille määraks on 2,0% brutotasust.

Makse tuleb arvestada, deklareerida, kinni pidada ja tasuda kalendrikuus tehtud väljamaksetelt. Maksmise ja deklaratsiooni esitamine tähtajaks Maksu- ja Tolliametile on järgneva kuu 10. kuupäev. Deklaratsiooni saab esitada elektrooniliselt e-maksuametis või pöördudes Maksu- ja Tolliameti piirkondlikku maksukeskusesse.

Töötuskindlustusmakse tasumise õigsust kontrollib Maksu- ja Tolliamet, kes vajadusel määrab tasumisele või tagastamisele kuuluva makse summa ning nõuab sisse tasumata maksed.

Erisoodustused

Erisoodustuse alla kuuluvad kaubad, teenused või rahaliselt hinnatavad kingitused, mida seoses töösuhtega tööandjana oma töötajale võimaldate. Sisuliselt on erisoodustuse näol tegemist töötajale antava lisatuluga, millelt peate tasuma tulu- ja sotsiaalmaksu.

Maksustatavad erisoodustused

Maksustatavad erisoodustused jagunevad nelja gruppi.

1. Töötervishoid
Erisoodustuse eest maksu tasumise kohustus võib teil tekkida esmaabivahendite ja ravimite soetamisel, töötajate vaktsineerimisel ning nendele prillide ostmisel, tööriiete soetamisel, tööolme parandamisel ja veel mitmel juhul.

2. Sõiduauto
Erisoodustuse maksmise kohustus tekib juhul, kui annate ettevõtte sõiduki töötajale kasutamiseks tasuta või soodushinnaga. Samuti tuleb tasuda erisoodustusmaksu siis, kui hüvitate töötajale tema isikliku auto kasutamise kulud suuremas mahus, kui on kehtivad piirmäärad.

Kui annate töötajale kasutada sõiduauto ainult töösõitudeks ja peate sõidupäevikut, siis erisoodustusmaksu maksma ei pea. Kui kasutaja saab autoga sõita ka erasõite, tuleb tasuda erisoodustust vastavalt erasõitude hulgale, kuid mitte rohkem kui 256 eurot kuus.

Kui töötaja kasutab töösõitudeks isiklikku autot, on kuni 64 euro ulatuses kuuhüvitis maksuvaba. Suurema hüvitise korral tuleb tasuda maksu erisoodustuse eest vastavalt hüvitise suurusele, kuid mitte rohkem kui 256 eurot kuus.

3. Lähetused
Erisoodustusega on tegemist ka siis, kui maksate töötajale hüvitist töölähetuse eest Eestis või välisriigis. Lähetusega seotud kulude hüvitamine ning päevaraha maksmine üle maksuvaba piirmäära maksustatakse tulumaksuga. Välislähetuse maksuvaba päevaraha on 32 eurot. Eestisiseste lähetuste eest hüvitist ei maksta.

4. Muud erisoodustused
Lisaks eelnevatele tuleb teil erisoodustuse eest tasuda täiendavalt makse ka siis, kui katate töötajate eluaseme- ja transpordikulusid, annate neile väga soodsalt laenu, annate tasuta või turuhinnast odavamalt üle väärtpabereid või tasute koolituskulusid.

Erisoodustuse hind ja tasumine

Erisoodustuse hinna arvutamise aluseks on enamasti erisoodustusena antud kaupade ja teenuste turuhind. Teil tuleb erisoodustuse andmise eest tasuda tulu- ja sotsiaalmaksu. Erisoodustusena antud kauba või teenuse ostult ei ole teil võimalik küsida tagasi käibemaksu. Erisoodustuse maksustamisperiood on kalendrikuu ning eelneva kuu deklaratsioon tuleb teil esitada ning maks tasuda Maksu- ja Tolliametile maksustamisperioodile järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Keskkonnatasu

Keskkonnatasu tuleb maksta loodusressursside kasutamise ning loodusele saastamisega tekitatava kahju eest. Keskkonnaga seotud tasud jagunevad kaheks suuremaks grupiks – saastetasud ning loodusvarade kasutusõiguse tasud.

Keskkonnatasudega puutuvad suure tõenäosusega kokku paljud erinõuetega tegevusalal tegutsejad.

Saastetasu

Sellesse keskkonnatasude gruppi kuuluvad tasud saasteainete heitmise eest välisõhku, veekogudesse, põhjavette ja pinnasesse, saastetasud jäätmete kõrvaldamise eest ning pakendiaktsiis.

Saastetasu tuleb maksta saasteloa andjale, kelleks on enamasti Keskkonnaamet. Iga kvartali kohta tuleb teil koostada aruanne, kui suures mahus olete saasteaineid keskkonda paisanud. Saastetasu maksustamisperioodiks on kvartal ning tasu eelmise kvartali eest tuleb maksta Keskkonnaametile uue kvartali esimese kuu 10. kuupäevaks.

Loodusvara kasutusõiguse tasud

Loodusvarade kasutusõiguse tasudeks on maavara kaevandamisõiguse tasu, vee erikasutusõiguse tasu, kalapüügiõiguse tasu, kasvava metsa raieõiguse tasu ja jahipiirkonna kasutusõiguse tasu. Loodusvarade kasutamise kohta tuleb teil koostada aruanne. Maksustamisperioodiks on kvartal ning eelmise kvartali tasud tuleb teil maksta Keskkonnaametile sellele järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Keskkonnatasude määrad

Keskkonnatasude määrad on fikseeritud erinevates keskkonnakaitset puudutavates seadustes ning määrad vaadatakse üle igal aastal.

Keskkonnatasude kõrgendatud määrad

Mõningatel juhtudel arvestatakse ettevõttele keskkonnatasusid kõrgendatud määras.
Seda tehakse kolmel juhul, kui:
 • kasutate loodusvarasid lubatust suuremas mahus või ilma loata;
 • heidate saasteaineid õhku, pinnasesse või vette lubatust suuremas mahus või ilma loata;
 • viite jäätmete transportimisel keskkonda kemikaale ning kõrvaldate seega lubatust suuremas koguses jäätmeid.

Muud maksud


Lisaks eelnevalt toodud olulisematele maksudele, tuleb teil olenevalt ettevõtte tegevusalast ja asukohast arvestada veel mõningate maksudega.

Hasartmängumaks

Hasartmängumaksu tuleb teil tasuda juhul, kui tegelete hasartmängude korraldamisega. Hasartmängude hulka kuuluvad näiteks loteriid, kaubanduslikud loteriid, lotod, osavus- ja õnnemängud ning turniirid.

Maamaks

Maaomaniku või maa kasutajana tuleb teie ettevõttel tasuda maamaksu. Maamaksu suurus sõltub omavalituses kehtivast maamaksumäärast ning maa väärtusest.

Maamaksumäär on 0,1-2,5% maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste kasvatamiseks kasutatava maa ja loodusliku rohumaa määr on 0,1-2,0%.

Maamaksu arvutab ning makseteate saadab teile Maksu- ja Tolliamet, kellele tuleb maks ka tasuda. Kui maamaksu aastasumma ei ületa 64 eurot, tuleb teil tasuda maamaks ühe korraga 31. märtsiks. Üle 64 eurose maksusumma puhul peate ära maksma 31. märtsiks vähemalt pool maksusummast, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tuleb tasuda hiljemalt 1. oktoobriks.

Raskeveokimaks

Raskeveokimaksu tuleb teie ettevõttel tasuda juhul, kui registreerite liiklusregistris veoauto või veoautost ja ühest või enamast haagisest koosneva autorongi, mille registri- või täismass on üle 12 tonni. Veoauto maksustamise aluseks on veoauto registrimass, telgede arv ja veotelje vedrustuse tüüp.

Raskeveokimaksu maksustamisperiood on kvartal ja te peate maksu tasuma maksustamisperioodi esimese kuu 15. kuupäevaks.

Kohustusliku kogumispensioni makse

Kohustusliku kogumispensioni makse on töötajate tulust arvestatav tasu, mis läheb II samba pensioni rahastamiseks. Tööandjana peate teie kogumispensioni makse kinni pidama ning tasuma Maksu- ja Tolliametile. Kuna kogumispensioniga ei ole liitunud kõik töötajad, tuleb teil kontrollida kogumispensioni lepingu olemasolu Pensionikeskusest.

Makse määr on 2% maksustatavatelt tasudelt. Kinnipeetud maksed peate tasuma töötajale väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Kohalikud maksud

Lisaks riiklikele maksudele on igal omavalitsusel õigus kehtestada ka kohalikke makse. Omavalitsus otsustab maksude määra ja tegeleb enamasti ka maksude kogumisega.

Kohalikud omavalitsused võivad kehtestada järgmiseid makse:
 • müügimaks;
 • paadimaks;
 • reklaamimaks;
 • teede ja tänavate sulgemise maks;
 • mootorsõidukimaks;
 • loomapidamismaks;
 • lõbustusmaks;
 • parkimistasu.
Tutvuge linna- ja vallavolikogude maksumäärustega

Maksud piiriülese tegutsemise korral


Kui tegelete ettevõtlusega piiriüleselt ehk mitmes erinevas riigis, tuleb teil ka osad tehingute ja töötajatega seotud maksud tasuda välisriikidesse. Maksuseadused on igas riigis erinevad, mistõttu tutvuge kohalike seadustega enne uutesse välisriikidesse laienemist.

Tulumaks

Ettevõttele tekib tulumaksu tasumise kohustus väljaspool Eestit enamasti kahel juhul:
 • kui pakute teenust või müüte kaupa, millelt saadud tulu tuleb maksta riigile, kus te neid tehinguid tegite;
 • teie ettevõtte äritegevus on selline, et tekib püsiv tegevuskoht välisriigis. Püsivaks tegevuskohaks on asukoht, mille kaudu toimub terve või osa teie püsivast majandustegevusest.

Milliste teenuste ja toodete müügilt ja millistel juhtudel tuleb tulumaksu tasuda välisriigis, kontrollige konkreetse riigi maksuseadustest.
Eesti on koos paljude teiste välisriikidega sõlminud topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise lepingu. Selle järgi kuulub ettevõtlusest saadud tulu üldreeglina maksustamisele vaid siis, kui teenuse osutamise riigis tekib teil püsiv tegevuskoht.

Maksuvabastuse või soodustusega maksumäära saamiseks peab Eesti ettevõte tõestama, et ta on lepinguriigi resident ehk siis Eesti ettevõte. Residentsuse tõendi saab väljastada Maksu- ja Tolliameti kolmeks aastaks. Samas on riike, mis on kehtestanud maksuvabastuse saamiseks eriregulatsioonid ja residentsuse tõendamisest ei piisa.

Töötaja tulumaks piiriülesel tegutsemisel

Tulumaksu tasumine välisriigis töötamisel sõltub töölepingust, ettevõtte tegevuse eripäradest ning sellest, kas teil tekib ettevõtluses välismaal püsiv tegevuskoht või mitte. Kui töötaja viibib teises riigis kauem kui 183 päeva 12 järjestiku kalendrikuu jooksul, peab ta teenitud tulult tasuma tulumaksu töö asukoha riigile.

Sotsiaalmaks

Üldiselt lähtutakse sotsiaalmaksu tasumisel põhimõttest, et riik, kus tööd tehakse, vastutab ka ravi- ja pensionikindlustuse eest. Kui teie töötaja töötab pidevalt välisriigis, tuleb ka sotsiaalmaks tasuda välisriigile.

Kui te saadate töötaja töölähetusse, tuleb sotsiaalmaks tasuda Eestis ning töötajal peab olema selle kohta ka vastav tõend. Töötajale sotsiaalkindlustuse tõendi taotlemata jätmisel võib tekkida olukord, et peate sotsiaalmaksu tasuma töö asukohariigi seaduste alusel.

Kui teie töötaja pole lähetuses, kuid töötab samaaegselt mitmes riigis, allub töötaja selle riigi sotsiaalmaksu puudutavatele seadustele, kus ta elab ja töötab.

Käibemaks

Käibemaksuga maksustamine toimub riigis, kus tekib teenuse või kauba käive. Reeglina maksustatakse teenused saaja asukohariigis, kui teenuse saajaks on teise liikmesriigi maksukohustuslane või ettevõtlusega tegeleva ühendusevälise riigi isik. Seega maksab teenuse saaja käibemaksu ära oma riigis ehk teenustele kohaldatakse pöördmaksukohustust. Üksnes teatud erandite puhul, näiteks kinnisvara asukohaga seotud teenused, on käibe tekkimise koht sätestatud teenuse osutamise füüsilise asukoha järgi.

Euroopa Liidus on käibemaksu määrad riigiti erinevad.