Teenused

Äriseadustikust tulenevad toimingud ja muud audiitorteenused

Teostame kõiki äriseadustikus nimetatud audiitori toiminguid, sealhulgas:
  • anname arvamusi mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise,
  • lõppbilansi ja vara jaotusplaani ning
  • ühinemis- ja jagunemislepingu kohta

Äriseadustiku alusel kuulub vandeaudiitori (ainu)pädevusse:
  • Kui osaühingu osakapital on vähemalt 25 000 eurot ja mitterahalise sissemakse väärtus ületab 1/10 osakapitalist või kui sellise osaühingu kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist, peab mitterahalise sissemakse väärtuse piisavuse hindamist Äriseadustiku §-s 142 sätestatud nõuetele vastavuse osas kontrollima audiitor. (§ 143 lg 3);
  • Osaühingu lõpetamisel peab lõppbilanssi ja vara jaotusplaani kontrollima audiitor, kui osaühingu majandusaasta aruandele on audiitorkontroll ette nähtud. (§ 215 lg 2 ja § 378 lg 2);
  • Äriühingute ühinemislepingut ja jagunemislepingut kontrollib audiitor (seaduses sätestatud juhtudel). Audiitor ei pea ühinemislepingut kontrollima, kui ühendatava ühingu kõik osad või aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule või ühineva ühingu kõik osanikud või ühinevate aktsiaseltside kõik aktsionärid on nõus, et audiitor ühinemislepingut ei kontrolli. Audiitor ei pea jagunemislepingut kontrollima eraldumisel osade või aktsiate asendamisega jagunevale ühingule või kui jagunemisel osaleva ühingu kõik osanikud või jagunemisel osalevate aktsiaseltside kõik aktsionärid on nõus, et audiitor jagunemislepingut ei kontrolli. (§ 394 ja § 437)
  • Äriseadustiku § 191 lg 3 ja § 330 lg 3 alusel osaühingu või aktsiaseltsi erikontrolli läbiviijaks võivad olla vandeaudiitorid, vandeadvokaadid või advokaadiühingud.

Mitterahalise sissemakse hindamise kontrollimine

Audiitori hinnangut on vaja kui aktsiate eest tasutakse mitte rahas, vaid varaga. Osaühingute puhul on mitterahalise sissemakse  hindamise kontrollimine audiitori poolt kohustuslik kui osakapital on 25 000 eurot või rohkem.
Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja äriühingule üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Selliseks varaks võib olla nii materiaalne ese (näit. kinnisvara, auto, arvuti) kui ka varaline õigus (näit. võlanõue). Mitterahalise sissemakse hindamist kontrollib audiitor. Audiitori ülesanne on kontrollida, kas sissemakseks olevale varale on võimalik pöörata sissenõuet ja kas vara on rahaliselt hinnatav. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel võetakse aluseks hinnatava asja või õiguse harilik väärtus. Mitterahaliseks sissemakseks ei saa olla äriühingule osutatav teenus, tehtav töö ega asutajate tegevus ettevõtte asutamisel. Mitterahalise sissemakse hindamise kord nähakse ette põhikirjas. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil.